Editura Sigma

Regulament English Corner
Pagina de Facebook Concursurile Cangurul

Regulament ENGLISH CORNER

Concursurile Cangurul

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului online English Corner (numită în cele ce urmează „Concurs”) este compania Editura Sigma S.R.L. cu sediul în București, Str. Nicolae Cartojan, nr. 13-15, sector 2, București, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/11175/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO 27669 (denumită în continuare Editura Sigma).

1.2. Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare „Regulamentul”) pe pagina de Facebook Concursurile Cangurul.

Regulamentul este obligatoriu pentru toți participanții.

Temeiul legal

Prezenta Campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi lansat și se desfășura în perioada: 3.03-6.03.2024, ora 23:59, ora României pe întreg teritoriul României, în spațiul virtual corespunzător paginii de Facebook Concursurile Cangurul în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 12 ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoană fizică care are domiciliul stabil sau reședința în România şi vârsta peste 18 ani.

3.2. Nu au dreptul să participe la Concurs angajații companiei Editura Sigma S.R.L., angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina de Facebook Concursurile Cangurul.

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care se înscriu în Concurs asumându-și o identitate falsă sau utilizând un cont de Facebook fals. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigător în cazul în care acesta nu a furnizat date de contact corecte, s-a înscris utilizând date false sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Comentariile care contravin termenilor și condițiilor acestui regulament, care sunt în afara subiectului concursului sau pe care le consideră, în mod unilateral, ca fiind ilegale, incomplete, discriminatorii, injurioase, incorecte din punct de vedere gramatical, neadecvate sau dăunătoare, sub orice formă, propriei imagini, partenerilor sau terților, nu vor intra în concurs.

SECȚIUNEA 5. ÎNSCRIEREA ÎN CONCURS

Orice persoană care dorește să se înscrie în Concurs poate participa fără a plăti nicio taxă, în perioada: 3.03-6.03.2024, ora 23:59, ora României.

Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

  1. a) Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil gratuit pe blogul editurasigma.ro.
  2. b) Să întrunească cerințele de înscriere în Concurs. Pentru aceasta, participanţii trebuie să răspundă corect la întrebarea prezentată în postare.

Un câștigător va fi extras folosind platforma random.org și vor primi drept premiu un cod de participare la un test digital de antrenament Cangurul de Engleză disponibil pe editurasigma.ro.                                                                                                           

  1. c)  Să se înscrie în Concurs, folosind toţi paşii de mai sus în perioada 03-6.03.2024, ora 23:59, ora României.

SECȚIUNEA 6. PREMII ŞI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Câștigătorul va primi drept premiu (”Premiul”) un cod de participare la un test digital de antrenament Cangurul în limba engleză.

6.2. Reprezentanții Organizatorului vor folosi random.org pentru desemnarea câştigătorului. Se va desemna un câștigător și o rezervă.

6.3 Câștigătorul va fi notificat pe pagina de Facebook Concursurile Cangurul.

6.4 Organizatorul se obligă să facă public numele câștigătorului pe pagina de Facebook Concursurile Cangurul, după cum urmează:

(a) Pe data de 6.03.2024 vor fi desemnați câștigătorul și rezerva.

(b) Pe data de 6.03.2024 va fi nominalizat câştigătorul pe pagina concursului.

(c) Pe data de 6.03.2024 va fi anunţaţi printr-un mesaj privat câştigătorul.

6.5 Câștigătorul trebuie să confirme printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Concursurile Cangurul în maximum 24 de ore de la data notificării pe pagină, faptul că a primit notificarea câștigării premiului, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere pentru validare următoarele date: numele complet și adresa e-mail.

6.6 În cazul în care câștigătorul nu este validat, Organizatorul va aloca premiul rezervei.

6.7 În cazul refuzului câștigătorului de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării acestuia conform prezentului Regulament, câștigătorul va pierde dreptul de atribuire a câștigului. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigul acestuia, cu excepția rezervelor.

6.8 Participanţilor nu le este impusă nicio taxă de participare la prezentul concurs.

6.9 Pagina Concursurile Cangurul nu răspunde pentru conținutul publicat pe pagina de Facebook de către participanți.

6.10 Concursurile Cangurul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care dă dovadă de un comportament neadecvat, contrar bunelor moravuri sau legii, pe parcursul Concursului. De asemenea, Concursurile Cangurul își rezervă dreptul de a descalifica participantul care încalcă regulile prevăzute la punctul 5 de mai sus sau care, prin conduita sa ori datorită naturii conținutului publicat pe Facebook, încalcă drepturile de autor ale altor persoane fizice și/sau juridice.

6.11 Publicarea unui comentariu pe Facebook presupune că participanții au acceptat în totalitate condițiile prezentului regulament și eventualele decizii ulterioare ale organizatorilor.

6.12 În cazul în care câștigătorul a furnizat date false de identificare, acesta neputând fi identificat în baza datelor furnizate către Concursurile Cangurul, pierde dreptul de a revendica premiul.

6.13 Premiul va fi făcut public și se va acorda direct numai persoanelor desemnate câștigătoare ca urmare a mecanismului menționat la punctul (5).

6.14 Concursurile Cangurul nu va acorda câștigătorilor contravaloarea în bani a Premiului.

6.15 Câștigătorul Concursului nu vor putea pretinde un alt premiu în afară de cel prevăzut la punctul 6.1.

6.16. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile de la data încheierii Concursului, către Editura Sigma S.R.L. cu sediul în București, Str. Nicolae Cartojan, nr. 13-15, sector 2, București, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/11175/1991, Cod de Înregistrare Fiscală RO 27669. Contestația se va soluționa în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA JURIZĂRII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute fără notificări prealabile.

7.2. Orice anulare prematură a alegerii câştigătorului nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării jurizării, vor fi postate notificări adecvate pe site-ul: editurasigma.ro.

7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu la Concurs folosind conturi de Facebook false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Participanților la Concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii suferite de către câștigător, indiferent de natura acestora, suferite din momentul predării premiului.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. Premiul va fi acordat următoarei rezerve din listă.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

SECȚIUNEA 11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a căror apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C. civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la Concurs existenţa acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin înscrierea în acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la link-ul menționat în postarea care anunţă lansarea Concursului, cât şi pe site-ul official al organizatorului, editurasigma.ro.